ตกลง! ภารกิจ DK78: สำเร็จแล้ว

ชื่อ: ตกลง! ภารกิจ DK78: สำเร็จแล้ว

ที่ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีประชากรมากมาย และมีวัฒนธรรมที่หลากหลายที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกอย่างแพร่หลาย ลักษณะเด่นของประเทศไทยคือการรักษาธรรมเนียมประเพณี และความเป็นกลางทางวัฒนธรรมที่ทำให้ประชากรมีความสุขและอบอุ่นต่อกัน

แต่ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็มีความท้าทายในด้านการเผชิญกับปัญหาทางสังคม เช่น การระบบการศึกษาที่ยังไม่เพียงพอ การควบคุมมลรัฐธรรมชาติ และปัญหาเรื่องการถนอมสิริธรรมชาติ ทิศทางการพัฒนาที่ยังมีความเป็นหลักเขต การสร้างสรรค์ศูนย์กลางอุตสาหกรรม และการขายนอกระบบเกินขอบเขต ซึ่งทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาทางสังคมหลายอย่าง

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยก็มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ดี โดยมีอุตสาหกรรมท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว และท่ีมีการส่งออกสินค้าไปยังทั่วโลก ทั้งนี้ทั้งนั้น การท่ีประเทศไทยมีความเป็นสมาชิกของชุมชนสังคมท่ีดีและท่ีมีการส่งเสริมคุณธรรมก็ท่ีทำให้ประเทศไทยมีความสร้างสรรค์และร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกัน

ด้วยการเติบโตที่ค่อยช้า มากของประเทศมีสามารถนำไปสู่อนาคตที่เป็นไปได้ให้เหนือกว่านี้ ถึงขีลอในประจำปีคุณธรรม ประเทศไทยจะเดินไปในเส้นที่ถูกต้องและปลอดภัยในที่สุดของการเป็นด้วยทั้งสังคมและเศรษฐกิจ ตกลง! ภารกิจ DK78: สำเร็จแล้ว